BODYFLYING MACHINES
Model "UFO"

Training Hedgehog and Hammock position on bodyflying machine.


One of the million ways how to train Hedgehog and Hammock position on bodyflying machine.
More information about the project: Bodyflying-Machines.com

#BDFM #BodyflyingMachines #TunnelSport #LaszloLaki #FeithFamily #TunnelTechnology #Flystation #Intrudair #LeoVolkov